Vedtægter

Vedtægter for Ødis Idrætsforening.

§ 1

Foreningens navn er Ødis idrætsforening. Stiftet i 1963. Hjemsted i Kolding kommune.

§ 2

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fælles­skabets sundhed og trivsel.

§ 3

Foreningen er tilsluttet DGI, DHF, DBU og DBF samt de foreninger det skønnes nødvendigt.

§ 4

1) Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støttemedlemmer kan enhver optages.

2) Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på den førstkommende generalforsamling.

3) Bestyrelsen kan tage nye vedtægter op, når den finder det nødvendigt.

§ 5

Bestyrelsen kan forhandle en aftale om overbygning med en klub som satser på Elite-hold. Aftalen skal følge retningslinjerne fra DBU/JBU. Aftalen må ikke binde klubben ud over en sæson af gangen. Såfremt der ønskes en binding på mere end én sæson, skal der afholdes en generalforsamling, hvor betingelserne vedtages. Generalforsamlingen skal orienteres om enhver aftale.

§ 6

Foreningens bestyrelse skal bestå af min. 4 pers. og maks. 6 pers. fordelt som nedenfor:

A) Formand – skal repræsentere godkendt aktivitet i Ødis IF

B) Næstformand – skal repræsentere godkendt aktivitet i Ødis IF

C) Kassér

D) 1-2 repræsentanter fra godkendte aktiviteter i Ødis IF

E) Et medlem af Støtteforeningens bestyrelse.

F) Udover bestyrelsesmedlemmer vælges der 2 suppleanter til bestyrelsen.

G) Der kan, i en tidsbestemt periode som aftales i bestyrelsen og forudsat der er plads i bestyrelsen, vælges et eksternt medlem, som ikke er tilknyttet Ødis IF. Dette medlem har ingen stemmeret, men er tiltænkt som sparring og kapacitet i forbindelse med opgaver, som medlemmet har kapacitet inden for.

1. Bestyrelsen konstitueres på førstkommende bestyrelsesmøde i det nye år.

2. Alle medlemmer vælges for 2 år af gangen.

3. Alle godkendte aktiviteter skal have minimum 1 valgt repræsentant.

4. Ødis IF’s bestyrelse udpeger et medlem af bestyrelsen, som medlem af bestyrelsen for Støtteforeningen for Ødis IF.

5. Valgbar til bestyrelsen er et hvert medlem, der er fyldt 16 år.

6. Valgbar til udvalgene er et hvert medlem, der er fyldt 16 år.

§ 7

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke person­ligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser. Foreningen hæfter alene med dens respek­tive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for for­eningen ud over kontingentforpligtigelsen. Heller hverken foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i november måned. Der indkaldes med 14 dages varsel i den lokale dagspresse med angivelse af dato og klokkeslet.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, har stemmeret.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

Skriftlig afstemning kan foretages efter ønske fra formanden. Der føres protokol over de vedtagne beslutninger. Formands skriftlige afstemning kan foretages efter ønske. Der føres protokol over de vedtagne beslutninger.

§ 9

Vedtagelser herfor på den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent og protokolfører

2. Aflæggelse af beretninger

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse i henhold til § 6

6. Valg af 2 revisorer

7. Valg af 1 revisor suppleant

8. Eventuelt

§ 10

Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen imellem finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 11

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§ 12

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 13

Formand, næstformand og kasserer har ret til at overvære udvalgsmøder dog uden at have stemmeret.

§ 14

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

§ 15

Der føres protokol over vedtagne beslutninger i bestyrelsen. Protokollen underskrives af bestyrelsen senest ved næste møde.

§ 16

Foreningens regnskabsår går fra 1/11 – 31/10, og senest 15. november afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

§ 17

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor med mindst 14 dages mellemrum (indkaldelse se § 7). Ophører foreningen med at eksistere, skal dens eventuelle formue anvendes til fremme af de i § 2 omhandlede formål i Ødis sogn. Dog skal formuen blive henstående i to år efter ophævelsen for at afvente, om midlerne atter kan finde anvendelse til det oprindelige formål. Midlerne forvaltes i denne periode, af den til hver tid siddende bestyrelse således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 27. november 2001.

Vedtægtsændringer er godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. juni 2010, seneste vedtægtsændringer er godkendt på ordinær generalforsamling den 25. November 2019.